“We moeten echt alert zijn en niet gaan stilzitten”
15 april 2020, 11:59

Zzp-dienstverleners hebben nog niet veel gemerkt van de corona-crisis, maar maken zich zorgen over de komende maanden, blijkt uit een peiling.

Het platform zzp-dienstverleners peilde de stemming onder haar achterban door een aantal vragen te stellen aan 11 organisaties. De deelnemende zzp-dienstverleners vertegenwoordigen samen alle branches waar veel zelfstandigen worden ingezet. Ze zijn onder meer actief in de zorg, ICT, finance, horeca, onderwijs, overheid en bouw.

De meeste deelnemers merken tot op heden nog niet zo veel van de corona-crisis, zo blijkt uit de peiling. Slechts twee organisaties geven aan dat de impact op de business groot is. 8 Van de 11 organisaties laten weten nog ongeveer even veel opdrachten te hebben als voor het uitbreken van de crisis. Eén organisatie heeft meer opdrachten, en twee hebben minder opdrachten.

Als gevraagd wordt een blik vooruit te werpen, zijn de zorgen groter. Dat blijkt uit de antwoorden op de vraag hoe men aankijkt tegen de marktomstandigheden de komende één a twee maanden. Geen enkele organisatie heeft positieve verwachtingen. Vijf organisaties verwachten een negatieve marktontwikkeling, één deelnemer is zelfs ‘zeer negatief’. Vijf andere dienstverleners geven aan neutraal naar de komende twee maanden te kijken. De vraag naar de toekomstverwachting op de langere termijn (na twee a drie maanden) levert een vergelijkbaar beeld op. Hier geeft een aantal deelnemers wel aan dat het te vroeg is om al voorspellingen te doen.

Toegevoegde waarde

Josien van Breda, voorzitter van het platform zzp-dienstverleners, heeft de afgelopen weken een groot aantal gesprekken met haar leden gevoerd. Zij herkent de uitkomst van de peiling, zegt ze: “We moeten er echt alert op zijn dat we niet gaan stilzitten en wachten tot de donkere wolken weg zijn. Juist nu moet je nadenken over wat je wilt gaan doen na corona. Ik heb veel goede verhalen gehoord van zzp-dienstverleners die in gesprek zijn met organisaties om uit te zoeken welke kansen er zijn en hoe je zorgt dat je genoeg mensen hebt die direct inzetbaar zijn, op het moment dat de maatregelen weer versoepeld worden. Dan merk je pas echt welke toegevoegde waarde zzp-dienstverleners kunnen hebben als adviseur over een toekomstbestendig arbeidsbeleid.”

We vroegen de zzp-dienstverleners ook welke signalen ze ontvangen van opdrachtgevers en zp’ers. Wat die laatste groep betreft: zelfstandigen stellen aan de intermediair vooral de vraag of opdrachten voortijdig beëindigd zullen worden en of zij bij beëindigen of wijzigen van opdrachten het recht hebben op doorbetaling. Eén opdrachtgever ontving verzoeken om eerdere uitbetaling en drie opdrachtgevers kregen geen enkele vraag van hun zp’ers.

Bij de opdrachtgevers blijkt de vraag die veruit het meest leeft betrekking te hebben op het voortijdig beëindigen van opdrachten.

Concrete stappen

We keken tot slot wat dienstverleners doen om hun zp’ers in deze periode te ondersteunen. Geen enkele organisatie geeft aan niets te gaan ondernemen. Een deel laat weten nog niet concreet in actie te zijn gekomen, soms omdat men nog niet weet wat de beste aanpak is. Ruim de helft heeft al wel concrete stappen gezet, ofwel door de zelfstandigen actief van informatie te voorzien, ofwel door zp’ers versneld te betalen.