Kamerbrief Toezicht Arbeidsrelaties
4 juli 2019, 13:39

Vorige week hebben minister Koolmees en staatssecretaris Snel de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de toezichtstrategie arbeidsrelaties en de afbouw van het handhavingsmoratorium.

De Belastingdienst houdt toezicht op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Hierbij ligt de focus op het voorkomen van fouten in plaats van het herstellen van fouten.

Volgens de Belastingdienst bestaat vooral onduidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie in de volgende sectoren: zorg, onderwijs, ICT, horeca, detailhandel en bouw.

Het aantal aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomsten bedraagt thans ruim 8.000. Hiervan heeft 23% geleid tot een goedgekeurde modelovereenkomst.

In 2019 wordt vervolg gegeven aan de bedrijfsbezoeken waarbij op basis van het gesprek geconstateerd is dat de opdrachtgever de arbeidsrelatie mogelijk niet juist heeft gekwalificeerd. Bij een aantal van deze opdrachtgevers is inmiddels een vervolgonderzoek ingesteld.

Het handhavingsmoratorium wordt verlengd tot 1 januari 2021 en worden de mogelijkheden tot handhaving gedurende dit moratorium aangescherpt. Tot 1 januari 2020 handhaaft de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid bij een onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Vanaf 1 januari 2020 wordt kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

Daarnaast gaat de Belastingdienst haar toezichtcapaciteit vergroten. In het derde kwartaal van 2019 extra 30 fte voor toezicht op arbeidsrelaties. Vanaf 1 januari 2020 vindt er verdere uitbreiding van de capaciteit plaats met nog eens 20 fte.

Inspectie SZW hanteert geen handhavingsmoratorium. Inspectie SZW komt vooral in de sectoren bouw en infra, transport, schoonmaak en horeca en detailhandel het verschijnsel schijnzelfstandigheid (een (schijn)zelfstandige die feitelijk onder gezag arbeid verricht) tegen.

In de komende periode zal de samenwerking Belastingdienst en Inspectie SZW worden geïntensiveerd. De Belastingdienst en Inspectie SZW zetten in op een gezamenlijk werkproces ter bevordering van de naleving van de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie in relatie tot de loonheffing respectievelijk de naleving van de arbeidswetgeving. Het werkproces is gereed op 1 januari 2020. Na één jaar rapporteren de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Op basis van de ervaringen passen de Belastingdienst en Inspectie SZW zo nodig hun individuele en gezamenlijke aanpak aan.

U kunt de kamerbrief hier terugvinden.