Kamer stemt voor inzet webmodule in gezondheidszorg
14 oktober 2021, 13:25

Het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg en extra opsporingsbudget voor handhaving van de aanpak van schijnzelfstandigheid. Deze moties heeft de Tweede Kamer aangenomen op 12 oktober.

Op 7 oktober, de World Day of Decent Work, hield de Kamer een tweeminutendebat over de Deliveroo-zaak. Aanleiding was het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat bezorgers van Deliveroo gewoon werknemers zijn.

PvdA-kamerlid Gijs van Dijk diende naar aanleiding daarvan twee moties in, die op 12 oktober 2021 door de Kamer zijn aangenomen.

Extra budget aanpak schijnzelfstandigheid

In de eerste motie verzoekt de Kamer de regering ook in 2022 extra opsporingsbudget uit te trekken voor handhaving van de aanpak van schijnzelfstandigheid.

Webmodule inzetten in de gezondheidszorg

In de tweede motie verzoekt de Kamer de regering te beginnen met het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Daarvoor geeft de indiener van de motie de volgende drie argumenten:

  1. Zowel uit de pilot met de webmodule als uit het breed maatschappelijk gesprek blijkt dat er grote behoefte is aan zekerheid;
  2. De sectorspecifieke benadering bij de Belastingdienst is onlangs opgestart;
  3. Uit de pilot met de webmodule bleek dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg relatief vaak de “indicatie dienstbetrekking” van toepassing is.

Inzet webmodule voor één sector niet mogelijk

Staatssecretaris Wiersma reageerde met de nodige reserves op de aangenomen moties. “U weet dat de webmodule nog in ontwikkeling is. Nu starten met de inzet van de webmodule voor één sector is dan ook niet mogelijk. Maar ik lees de motie zo dat ook de vraag is of een dergelijke inzet in de nabije toekomst niet mogelijk zou kunnen zijn. In die lezing kan ik de motie oordeel Kamer geven.”

Ambtelijke verkenning webmodule afwachten

Bovendien is over de webmodule het laatste woord nog niet gezegd, aldus Wiersma. “Momenteel wordt ambtelijk geïnventariseerd of en, zo ja, hoe doorontwikkeling van de webmodule mogelijk is. Daar is ook politiek discussie over, zoals u weet. Om besluitvorming door een volgend kabinet mogelijk te maken, zullen we die ambtelijke verkenning moeten afwachten.”