Intermediairs verwachten hogere werkdruk dan corporate recruiters
20 juli 2021, 09:00

De Intelligence Group deed een onderzoek naar de verschillen tussen corporates en bureaus. Laatstgenoemde bleken hogere werkdruk te verwachten en op een andere manier te kijken naar werktevredenheid. Time-to-hire blijft de meest gemeten prestatieindicator.

Het rapport van de Intelligence Group gaat vooral over de recruitment van vast personeel, maar er blijkt ook uit dat de totale werkdruk toeneemt voor mensen die actief zijn in de werving en selectie. Terwijl 65% van de profit organisaties verwacht dat de werkdruk voor recruitment zal toenemen, is dit bij bureaus maar liefst 71%.

De oorzaken van de toename zijn duidelijk: er is sprake van een toegenomen vraag en sommige doelgroepen zijn nou eenmaal lastig te werven. De schaarste leek tijdens de coronacrisis tijdelijk op reces te zijn, maar lijkt nu terug te keren.

Effecten van corona

De coronapandemie heeft verder verschillende effecten gehad op de arbeidsmarkt. Bijna één op de vijf bureaus merkt dat er meer vraag is naar flex. Daarentegen geeft juist meer dan één op de zes corporates aan meer mensen in vaste dienst te nemen.

De meest gemeten KPI

Een ander effect van corona is dat de gemiddelde time-to-hire is gestegen, de tijd voordat een kandidaat een contract tekent. Dit geldt zowel voor corporates (gemiddeld 65 dagen) als voor dienstverleners (gemiddeld 46 dagen). De time-to-hire blijft de meest gemeten KPI (Key Performance Indicator).

Verschil in focus en werkwijze

De time-to-hire van bureaus ligt een stuk lager doordat zij een andere insteek hebben dan corporates. Ze kunnen snel handelen doordat ze proactief te werk gaan. Door gebruik van talent pools, LinkedIn en andere digitale middelen, kunnen ze volgens de Intelligence Group direct contact opnemen met geschikte kandidaten, vaak zonder vacaturetekst of opdrachtomschrijving.

Corporates hebben focus op quality-of-hire en het voorkomen van bad hires. Recruiters bij organisaties hebben een hogere fulfillment ratio (87%) dan bureaus (59%); procentueel meer vervulde vacatures. Hier vallen meerdere verklaringen voor te gegeven, zoals dat corporates andere belangen hebben en er vaak meerdere bureaus op zoek zijn om een vacature op te vullen.

Meer KPI’s

Bureaus meten meer kengetallen (KPI’s) dan corporate recruiters, namelijk zeven versus drie, zo meldt de Intelligence Group. Het verzamelen van data is dan ook essentieel voor bureaus, zij zijn doelgerichter en hebben hun targets helder in het vizier.

Verschil in kwaliteit

Wel zijn er verschillen te zien in de soorten dienstverleners. Dit wordt vooral duidelijk als de gemeten KPI’s worden uitgezet tegenover de tevredenheid. Bureaus die een hogere tevredenheid rapporteren, scoren relatief goed op makkelijk kwantificeerbare kengetallen. Dienstverleners die minder snel tevreden zijn, maken vaker gebruik van KPI’s zoals de quality-of-hire en de candidate experience.