I-ZO en vijf andere brancheverenigingen om de tafel met SZW over regulering arbeidsmarkt
23 augustus 2022, 14:56

I-ZO en vijf andere brancheverenigingen gaan in gesprek met het ministerie van SZW over de aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt. Eind augustus vinden twee overleggen plaats, die hopelijk opmaat zijn voor vast regulier overleg.

I-ZO gaf samen met dienstverleners ABU, RIM, Bovib, NBBU en VvDN in juni een gezamenlijke reactie op de brief van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) over de aanpak van schijnzelfstandigheid. Daarin schreven we onder andere dat wij blij zijn dat het kabinet inzet op verduidelijking van de regels en opheffing van het handhavingsmoratorium en dat onze sector bij uitstek in staat is mee te denken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van zzp-regelgeving.

We gaan in gesprek!

Samen pleitten we dan ook voor een integrale, gelijktijdige aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt. We vroegen de minister in gesprek te blijven met onze branche. We zijn verheugd te kunnen melden dat hier gehoor aan gegeven is. Op 25 augustus vindt overleg plaats op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Onderwerpen zijn onder andere de hoofdlijnenbrief en de webmodule. Onze insteek is ideeën aan te reiken om wetgeving te verbeteren. In een vroeg stadium en proactief meedenken over beleidsvoorstellen en wet- en regelgeving vergroot de slagingskans op uitvoerbaarheid in de praktijk.

Kennis delen met Tweede Kamerleden

Daarna is er op 30 augustus een bijeenkomst met Tweede Kamerleden van de vaste commissie SZW en fractiemedewerkers. Deze bijeenkomst is gericht op kennisverbreding. Onderwerpen zijn handhaving, wet DBA en knelpunten in de praktijk. Ook wordt ingegaan op de regelgeving naar het Belgisch model. In onze gezamenlijke brief stelden wij namelijk voor om te kijken naar hoe buurland België de regelgeving rond schijnzelfstandigheid heeft ingericht. In dat model zitten positieve aanknopingspunten waarvan we kunnen leren. Lees daarover meer in: “Met sectorale criteria is er geen grijs gebied meer voor handhaving schijnzelfstandigheid”

Vast periodiek overleg

Na het zomerreces staan er meer belangrijke punten op de agenda. Zo zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over het gezagscriterium en de webmodule. Het belang is dus groot om elkaar te blijven spreken, wat ons betreft leiden deze eerste bijeenkomsten tot een vast periodiek overleg. Met onze kennis en expertise over de arbeidsmarkt zijn we in staat het kabinet te ondersteunen door actief mee te denken over oplossingsrichtingen en uitvoerbaarheid. Zo kunnen wij ook onze zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers helpen zich voor te bereiden op veranderingen.